Stichting Veteranen Kids
Samen Sterk, Nooit Alleen

Beleidsplan 

Doelstelling
a. Bijdragen aan de waardering en erkenning van Veteranen Kids en hen zo nodig helpen de juiste   wegen voor hulp te zoeken.
b. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de Veteranen Kids.
c. Het organiseren van activiteiten voor Veteranen Kids. Deze activiteiten kunnen een informatief, een verbindend of een herdenkend karakter hebben.
d. Via sociale media de Veteranen Kids met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier.


Wijze van verwerving van inkomsten
Om de continuïteit van de Stichting Veteranen Kids mogelijk te maken en te behouden, heeft de werving van financiële gelden een hoge prioriteit. Om dit te realiseren zal de stichting zich inzetten voor bijvoorbeeld:
a. Subsidie aanvragen verschillende van toepassing zijnde gemeenten en andere organisaties;
b. Activiteiten organiseren;
c. Het ontvangen van vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige (toevallige) baten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.


De bestuurders van de stichting zetten zich in als vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning noch vacatiegelden. Wel kunnen zij op verzoek een onkostenvergoeding ontvangen voor de door hen voor de stichting gemaakte reiskosten (tot een bedrag van € 0,25/km) en de door hen gemaakte noodzakelijke administratiekosten.


Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, waarbij de uitvoering ligt bij de penningmeester. Er wordt een balans en een staat van baten en lasten per einde boekjaar opgesteld en door het bestuur in de eerste helft van het opvolgende boekjaar vastgesteld.
Het vermogen wordt aangewend om de doelstelling van de stichting te bereiken door o.m.:
a. Activiteiten uit te voeren.
b. Al het andere om de doelstelling te bereiken.


Ontbinding van de stichting
Indien de stichting wordt ontbonden, wordt het vermogen geschonken aan een dan nader te bepalen organisatie met een ANBI-status, bij voorkeur actief in de ‘veteranen-wereld’.

E-mailen
Info
Instagram
LinkedIn