Stichting Veteranen Kids
Samen Sterk, Nooit Alleen

Beleidsplan 

  • De doelstelling van Stichting Veteranen Kids is het bijdragen aan de waardering en erkenning van VeteranenKids en hen helpen de juiste wegen voor hulp te zoeken.
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de VeteranenKids.
  • De doelstelling is om activiteiten te organiseren voor VeteranenKids. Deze activiteiten kunnen een informatief, een verbindend of een herdenkend karakter hebben.
  • De doelstelling is om via sociale media de VeteranenKids met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier.Wijze van verwerving van inkomsten:
De financiële gelden van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Het bestuur van de Stichting Veteranen kids is bezig met het openen van een betaal- en spaarrekening:
Rekening openen bij ING door Penningmeester.

Om de continuïteit van de Stichting Veteranen Kids mogelijk te maken en te behouden, heeft de werving van financiële gelden een hoge prioriteit. Om dit te realiseren zal de stichting diverse instanties benaderen zoals hieronder weergegeven:
a. De subsidies verkregen na aanvraag bij verschillende gemeenten;
b. De opbrengst van activiteiten door de stichting te organiseren;
c. Bijdragen (vrijwillige), schenkingen, erfstellingen, legaten en overige (toevallige) baten;
d. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijvingen.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatie financiële gelden betaald.


Beheer en besteding van het vermogen van de Stichting:
a. Het vermogen van de stichting wordt aangewend om de
b. geplande activiteiten uit te voeren.
c. Indien het vermogen toeneemt als gevolg van schenkingen
d. of erfenissen, zal dat vermogen besteed worden aan alles
e. wat bijdraagt aan de hulp van de veteranen kids.
f. Indien de stichting wordt ontbonden, wordt het vermogen
g. geschonken aan een nog te bepalen organisatie met de
h. ANBI-status, bij voorkeur actief in de ‘veteranen-wereld’


Per einde van ieder boekjaar (kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een concept balans en een concept verlies-& winstrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een concept begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De boekhouding wordt ter controle aangeboden bij het bestuur en de leden van de stichting en eventuele derden. De definitieve jaarrekening wordt vervolgens door het bestuur vastgesteld in de eerste daar opvolgende bestuursvergadering.


E-mailen
Info
Instagram
LinkedIn